Časté dotazy

1. Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření nebo zateplení ?


Nyní již ne.2. Je možné žádat o podporu na zdroj, který není uveden v Seznamu registrovaných výrobků ?


Ano, je to možné. Žadatel ale musí být schopen deklarovat plnění technických parametrů
definovaných programem (ekodesign). Tyto dokumenty si musí zajistit u
výrobce/dovozce. Dokumenty předá na příslušný krajský úřad, který danou záležitost
projedná se Státním fondem životního prostředí ČR, jenž prověří soulad s programem.
Pokud je souladu dosaženo, bude výrobek na seznam doplněn a žadatel muže čerpat
podporu. Seznam je ke stažení na webu SFŽP: http://www.opzp.cz/dokumenty/187-
seznam-registrovanych-vyrobku?verze=13. Jak dlouho potrvá od podání žádosti, než dostanu vyplacenou dotaci ?


Tak tady je to spíš otázka na kraje, jak si s tím poradí. Předpoklad je, že kontrola žádostí
by měla proběhnout do 30 pracovních dnů. Pokud je žádost v pořádku, následuje
generování a podpis smlouvy se žadatelem, kde bude uveden termín na realizaci
projektu. 


4. Musím mít zpracovaný projekt ? 


Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. U komplexnějších
projektů ale doporučujeme zpracovat. Projektová dokumentace je způsobilým nákladem.5. Jsou dotace určeny rovněž na výměnu kotlů na plyn ?


Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní
třída. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům
vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn,
elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel na pevná
paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu.6. Mohou být žadateli rovněž právnické osoby ?


Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.7. Platí dotace i na vyvložkování komínu ?


Ano. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout v podstatě „veškeré“ náklady souvisejí s uvedením nového kotle do řádného provozu.8. Lze získat kotlíkovou dotaci na výměnu zdroje na elektřinu ?


Kotlíkové dotace jsou primárně určené pro majitele rodinných domů, kteří využívají jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Ti, kdo používají zdroj na elektřinu jako stávající zdroj, si mohou z programu Nová zelená úsporám zažádat o tepelné čerpadlo, kde je však podmínkou i zateplení objektu, pokud rodinný dům přesahuje měrnou roční potřebu tepla na vytápění 150 kWh/m2. Elektrokotel ještě viz
bod 6.9. Probíhá proplacení peněz za výměnu kotle pouze zpětně, tzn. až po jeho výměně ?


Středočeský kraj bude proplácet způsobilé výdaje zpětně, ale nabízí možnost poskytnutí
zálohy až do výše 40 tis. Kč. V Královéhradeckém kraji, v kraji Vysočina, v Libereckém
kraji a v Ústeckém kraji budou v některých případech poskytovány platby před
uskutečněním pořízení kotle.
Moravskoslezský kraj plánuje zapojení vlastních finančních prostředků, a to
formou 5% navýšení podpory u všech úspěšných dílčích projektů fyzických
osob. Navíc se připojí zhruba dalších 75 obcí. V rámci některých obcí budou ve
výsledku až 100 % dotace, chybějící údaje v tabulce budou doplněny po schválení
v příslušné obci, dostupné na www.lokalni-topeniste.cz. Od krajského úřadu pro Ústecký
kraj máme informaci, že v současné době mají zájem přispívat 2 obce ze svého rozpočtu
po realizaci dotace. Bude řešeno samostatně mimo kraj.
Některé kraje i obce nabízejí bezúročnou půjčku, nebo že zaplatí výměnu kotle přímo
dodavatelské firmě, žadatel tedy nemusí předem platit.10. Vztahuje se dotace i na chatu nebo rekreační objekt ?


Kotlíkové dotace se nevztahují na rekreační objekty, týkají se pouze rodinných domů,
a to do 3 bytových jednotek. Vždy je rozhodující stav zapsaný v katastru nemovitostí.
Akceptujeme rodinné domy, objekty k bydlení, obytné části zemědělských usedlosti. Pro domy od
4 bytových jednotek poskytuje podporu Integrovaný regionální operační program v gesci
Ministerstva pro místní rozvoj, kde ale musí být objekt kolaudován jako bytový dům.


11. Lze získat dotaci na kamna ?


Na výměnu kamen se kotlíkové dotace nevztahují, pouze na kotle s ručním přikládáním,
které fungují jako hlavní zdroj vytápění pro celý objekt. Na výměnu starých kamen je
možné využít dotace z NZÚ.


12. Jak ministerstvo kontroluje, jaký kotel si lidé ve skutečnosti pořídí ?  Fungují nějaké kontroly?


Za administraci kotlíkových dotací jsou zodpovědné kraje, včetně kontrol plnění
podmínek dotace. Kontroly jsou administrativní, ověřují se dodané výrobky a služby na
základě faktur a předávacích protokolů. Zároveň budou probíhat kontroly na místě, bude
zkontrolováno celkem minimálně 5 % ze všech projektů, kterým bude přiznána dotace
s ohledem na počty projektů v jednotlivých krajích. Kontrolované projekty můžou
proběhnout i metodou náhodného výběru. Každý žadatel má povinnost zajistit minimálně
5letou udržitelnost vyměněného kotle a kdykoliv v té době může přijít kontrola. Žadatel
také už při přiznání dotace prohlašuje, že kontrolu kotle ve svém domě umožní.


13. Co to jsou kamna ?


Kamny se rozumí zařízení umístěné v jedné nebo více obytných místnostech, v němž se
spalováním paliv získává tepelná energie, která je předávána sáláním (tepelným
zářením) a vzdušnou konvekcí (prouděním) do prostoru, případně z části i teplonosné
látce určené pro soustavy vytápění.


14. Co je to kotel ?


Kotlem se rozumí zařízení umístěné mimo obytné místnosti, v němž se spalováním paliv
získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce určené pro soustavu
vytápění.


15. Žadatel realizoval výměnu zdroje v předstihu a nedisponuje fotografiemi původního kotle ani potvrzením o ekologické likvidaci. Může žádat o podporu ?


V tomto případě bohužel nelze o podporu žádat.16. Je nutné k žádosti předkládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ? 


PENB je nutno předkládat pouze tehdy, pokud žadatel prokazuje plnění energetické
náročnosti rodinného domu stávajícím stavem v úrovni energetické náročnosti třídy C.


17. Musí dojít k likvidaci původního kotle nebo je možnost ponechání jako zálohy ? 


Ano, musí dojít k ekologické likvidaci kotle. Využití jako zálohy není možné. Obecně nelze
původní kotel dále jakkoli provozovat a to ani případným prodejem a instalací v jiném
rodinném domě. Na ekologickou likvidaci musíte doložit potvrzení a také fotodokumentaci likvidace. 18. Kdy je způsobilým výdajem realizace (rekonstrukce) otopné soustavy ?


Náklady na realizaci či rekonstrukci otopné soustavy je možno považovat za způsobilé
pouze tehdy, pokud jsou jednoznačně vyvolány realizací nového zdroje. Např. při
realizaci tepelného čerpadla, je pro účinnou funkci systému, vhodné realizovat tzv.
podlahové vytápění. 


19. Je možno při realizaci kotlů s ručním přikládáním paliva započíst do povinné akumulace i stávající zásobník, či bojler ? 


Ano, je to možné v případě, že dojde k napojení na nově instalovaný kotel, tj. v topné
sezoně bude zásobník nahříván novým kotlem.
Podání žádosti v kostce – co vše je třeba doložit k získání dotace


Systém bude nastaven max. jednoduše s minimem předkládaných podkladů. Základ bude tvořit:


- Žádost o poskytnutí dotace
- Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti
a používaném/ých palivu/ech.

- Revize stávajícího kotle.
- Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
- Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
- Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla v rodinném domě.
- Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.Bezplatné konzultace na 602 44 88 77  nebo  606 771 771